PEOPLE

Research Scientists:

Visiting Professor:

Current Research Interns:

Xiangyu Zhao(MSU)
Yuan Zhang(CAS)
Shuman Liu(CAS)
Lixin Zhou(TSINGHUA)
Wenqiang Lei(NUS)
Xisen Jin(FDU)
Xiangyu Zhao(MSU)
Yuan Zhang(CAS)
Shuman Liu(CAS)
Lixin Zhou(TSINGHUA)
Wenqiang Lei(NUS)
Xisen Jin(FDU)

Former Research Interns:

Yao Ma(MSU)
Zhiwei Wang(MSU)
Zihan Wang(UCAS)
Qiang Xu(UCAS)
Meizi Zhou(UCAS)
Yao Ma(MSU)
Zhiwei Wang(MSU)
Zihan Wang(UCAS)
Qiang Xu(UCAS)
Meizi Zhou(UCAS)