PEOPLE

Research Scientists:

Visiting Professor:

Current Research Interns:

Xiangyu Zhao(MSU)
Shuman Liu(UCAS)
Lixin Zhou(TSINGHUA)
Yao Ma(MSU)
Yuanxing Liu(HIT)
Xiaorui Liu(MSU)
Cheng Guo(TSINGHUA)
Xinwei Wu(JLU)
Ruipeng Jia(UCAS)
Li He(UCAS)
Zhiwei Wang(MSU)
Haochen Liu(MSU)
Xiangyu Zhao(MSU)
Shuman Liu(UCAS)
Lixin Zhou(TSINGHUA)
Yao Ma(MSU)
Yuanxing Liu(HIT)
Xiaorui Liu(MSU)
Cheng Guo(TSINGHUA)
Xinwei Wu(JLU)
Ruipeng Jia(UCAS)
Li He(UCAS)
Zhiwei Wang(MSU)
Haochen Liu(MSU)

Former Research Interns:

Zhiwei Wang(MSU)
Zihan Wang(UCAS)
Qiang Xu(UCAS)
Meizi Zhou(UCAS)
Wenqiang Lei(NUS)
Xisen Jin(FDU)
Yuan Zhang(UCAS)
Zhiwei Wang(MSU)
Zihan Wang(UCAS)
Qiang Xu(UCAS)
Meizi Zhou(UCAS)
Wenqiang Lei(NUS)
Xisen Jin(FDU)
Yuan Zhang(UCAS)